النا فرانته: «نوشتن هم‌هنگام با سیگارکشیدن، لذتی فریبنده بود.»

سیگار، الکل و کوکائین این توهم را به مصرف‌کنندگان خود می‌دهند که می‌توانند بهتر با واقعیت کنار بیایند.

بیشتر